O NÁS

Skleněné městečko je druhem městských slavností s tradicí od roku 2007 vytvářenou z iniciativy Města Železný Brod a Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské.

Projekt Skleněné městečko je předurčen, aby prostřednictvím společensko-kulturního setkání propojil akademickou půdu s oblastí uměleckého řemesla, aby aktivně zapojil zdejší podniklatelskou sféru, prezentoval nejnovější poznatky ve sklářském oboru a pozitivně popularizoval sklářský průmysl, jako specifický a neodmyslitelně spjatý s naším regionem.

Skleněné městečko je prestižní součástí regionální kultury a rovněž významnou aktivitou v oblasti sklářského oboru.

Cíl a účel

 1. Hlavním cílem a účelem Skleněného městečka je podat přehled o současné produkci v oblasti sklářské výroby a tvorby našeho regionu a současně prezentovat využití nových technologií v řemesle i ve vzdělávání.
 2. Program Skleněného městečka tvoří zejména:
  1. předváděcí akce
  2. fórum
  3. výstavní aktivity
  4. odborný nebo tvůrčí seminář
  5. další doprovodné akce

Organizační struktura

 1. Vyhlašovatelem akce Skleněné městečko je Město Železný Brod.
 2. Organizíátorem a garantem odborného programu je Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská a Městské muzeum Železný Brod.
 3. Produkčním partnerem a spoluorganizátorem doprovodných akcí je Občanská beseda Železný Brod, o.s.
 4. Organizátorem kulturních doprovodných akcí je Informační a kulturní středisko Železný Brod, ve spolupráci s Kulturní komisí Města Železný Brod.

Uspořádání a konání Skleněného městečka

 1. Hlavním místem konání je město Železný Brod.
 2. V průběhu konání se uskutečňuje oborově zaměřený program a rovněž doprovodné programy určené nejširší veřejnosti; souběžně mohou probíhat další prezentace.
 3. Po ukončení akce se veškerá dokumentace archivuje.
 4. Vyhlašovatel a pořadatel akce společně zajišťují z hlediska organizačního a ekonomického zejména:
  1. přípravu a průběh městské slavnosti Skleněné městečko
  2. o zásadních krocích přípravy a průběhu informují předsedu Kulturní komise
  3. předkládají Kulturní komisi ke schválení návrh programu
  4. řídí činnost pracovního týmu „Skleněné městečko“
  5. informují předsedu Kulturní komise o všech skutečnostech, které by mohly nepříznivě ovlivnit organizaci a průběh akce
  6. odpovídají za sestavení a dodržení rozpočtu, který předkládají před jeho zahájením ke schválení Kulturní komisi
  7. hospodaří s peněžními fondy přičemž jsou vázani schváleným rozpočtem
  8. předkládá závěrečnou zprávu z akce ke schválení Kulturní komisi